ATOSEV Bursu - Adana ATOSEV BURSUATOSEV ( Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı ) Her yıl üniversitelerin 4 yıllık ve MYO okulu öğrencilerine burs veriyor. Burslarla ilgili genel hükümler ve koşullar şöyle ;

ÖĞRENCİ BURSLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Yüksek okul ve üniversitelerde okuyan, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, sağlam karakterli, güvenilir, milli duygulara sahip ancak maddi desteğe muhtaç olan çalışkan başarılı öğrencilere vakıfça karşılıksız burs verilir.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER
Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Nitelikler Şunlardır;
1. T.C vatandaşı olmak,
2. Üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinde ve/veya meslek yüksek okullarında okuyanlar,
3. Ailenin ikametgâhı Adana ili içerisinde olanlar,
4. Ailesinin aylık gelirinin en çok asgari ücretinin bir buçuk katı ve altında olmak,
5. İki veya daha fazla kardeş okuyorsa ailesinin gelirinin en çok asgari ücretin iki katı veya daha altında olmak,
B) Burs tahsisinde;
1. Ailesinin aylık geliri net asgari ücret kadar olanlar,
2. Anne-baba ayrıysa anne gözetiminde olanlar,
3. Ailesinin evi kira olanlar
4. Başka bir kurumdan burs almayanlar (Kredi olabilir)
Açık öğretim öğrencilerine, yurt dışında okuyanlara burs verilmez.
2 yıllık yüksek okul öğrencilerine toplam bursiyer sayısının %10’una kadar burs verilebilir.
ŞARTLI BURS: Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilebilir.
BURS SAYISI VE MİKTARI:
Her öğrenim yılında verilecek bursun toplam tutarı Yönetim Kurulunun teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Kaç öğrenciye burs verileceğinin ve bursun bir aylık tutarının ne olacağını Yönetim Kurulu belirler.
İLAN VE DUYURU:
Burs sayısı ve miktarı belirlendikten sonra ,burslarla ilgili bilgiler,Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği vasıta ve usullerle duyurulur.
BAŞVURMA:
Başvuru zamanı 1 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasıdır. Üniversite giriş sınav sonuçlarının ilanı ve üniversitelerin açılış tarihlerine göre bu süre değişebilir. Burstan yararlanmak isteyenler dolduracakları “ Burs İsteme Dilekçesi” ni ve “Durum Değerlendirme Formları”nı istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte vakfa verirler. Her yıl çeşitli yollarla duyurulan bu süre dışında yapılan başvurularla, noksan belge gönderenlerin veya durumları vakıfça yayınlanan kriterlere uymayanların başvuruları kabul edilmez. Vakıf buna cevap vermek zorunda değildir.
ÖDEME;
Burslar, öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. Ödemeler bütün işlemlerin tamlanmasını takip eden Ocak ayı başından itibaren başlar. Üniversite ve Yüksek okul öğrencilerine yılda 8 ay (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Kasım, Aralık aylarında) burs verilir. Son sınıf öğrencilerine Kasım ve Aralık aylarında burs ödenmez. Burs süresi,bursiyerin okuduğu okulun normal süresini geçemez.
BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR:
Bursun devamı için, bursiyerin öğreniminde Başarlı olması, tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gerekmektedir.Bu nedenle öğrenci,taktir belge yazısı,ödül,ceza vs. bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak Vakfa bildirmesi,her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğrenim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur.Vakıf yönetimi gerekli görüldüğü hallerde bursiyerin devam ettiği kurumdan da bilgi isteyebilir.
BURSUN KESİLMESİ HALLERİ:
Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
Öğrencinin devam etmekte olduğu öğrenim kurumunu bitirmesi,
Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması,
Öğretimin başlamasını izleyen 2 ay içinde bir üst sınıfa geçtiğini belgelemeyenlerin, Vakıf yönetimince istenen öğrenci belgesi, başarı durumunu gösterir belgeler gibi belgeleri göndermeyenlerin, yılsonunda genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 ve 100 üzerinden en az 60 olmayanların,
Öğrencisi bulunduğu öğrenim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması,
Okulu bırakanların, okul ile ilişiği kesilenlerin,
Öğrencinin başka bir kuruluştan burs, yardım alması
Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların tutukluluk halleri devam ettiği sürece,
Öğrencinin siyasetle uğraşması,
Öğrencinin herhangi bir kuruluşta Vakfın iznini almadan ücretli bir görev alması
Her ne sebeple olursa olsun vakfa yanlış beyanda bulunanların,
Öğrenimi geçici bir süre için Eğitim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların,
Her ne sebeple olursa olsun öğrencinin veya ailesinin Vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede maddi durumlarında iyileşme olması halinde,
Vakfın olurunu almadan öğretim kurumunu veya öğrenim dalını değiştirenlerin bursu kesilir.
Bir veya birkaç dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre, bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkını kazanan bursiyerlerin bursları kesilmez.
BURSUN YENİDEN VERİLMESİ HALİ:
Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen burs, bir sonraki sınava döneminde başarılı olması ve burs kontenjanının müsait bulunması ve Vakfa başvurması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurlu kararı ile yeniden verilebilir.
BURS ALAN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ:
Vakıftan karşılıksız burs alan öğrencinin durumu, görevli personel tarafından devamlı takip ve kontrol edilir. Vakıfta her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için, bütün burs alan öğrencilerin, durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.

Yorumlar

  1. Ben şuan Kahramanmaraş'da okuyorum başvurumu başkası yapabilir mi?

    YanıtlaSil

Yorum Gönder